Zapraszamy na spotkanie z Pawłem Dyblem poświęcone twórczości poetyckiej STANISŁAWA CZERNIAKA

STANISŁAW CZERNIAK - poeta, krytyk literacki, urodzony w 1948 r. w Mikołowie, profesor dr hab.

Od wielu lat związany z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie, gdzie aktualnie kieruje Zespołem Badawczym Antropologii Filozoficznej i Filozofii Społecznej.Autor ok. stu prac naukowych, głównie z zakresu antropologii filozoficznej i współczesnej filozofii niemieckiej. Debiutował jako poeta w 1967 r. w katowickich „Poglądach”. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych publikował recenzje i eseje w „Literaturze na Świecie”, „Poezji” i „Literaturze”. Laureat ogólnopolskiego konkursu na książkowy debiut poetycki w 1986 r. Nagrodzony tomik pt. „Samowiedza” ukazał się drukiem w 1990 nakładem MAW. Członek Krakowskiego Oddziału ZLP od 1992 r. Publikował wiersze w kolejnych Almanachach Krakowskiej Nocy Poetów.

Publikacje książkowe:
1. Samowiedza, [wiersze], Warszawa 1990.
2. Wnętrze, [wiersze], Warszawa 1991.
3. Impas,  [wiersze], Toruń 1991.
4. Nagie że. Wybór wierszy z lat 1980 – 2008, Kraków 2009.


 

PAWEŁ DYBEL - Pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie oraz na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie jako profesor zwyczajny. Główne obszary jego badań to psychoanaliza, hermeneutyka, post-strukturalizm, filozofia polityczna, literatura współczesna. Stypendysta Fundacji im. Alexandra von Humboldta, Thyssen Stiftung, DAAD, DFG, The Mellon Foundation, The British Academy i Fundacji Kościuszkowskiej. Prowadził m.in. wykłady i seminaria na uniwersytetach w Bremie, Berlinie, Siegen, Manchesterze, Londynie i Buffalo. Trzykrotnie nominowany do Nagrody im. Jana Długosza. Najbardziej znane publikacje: Ziemscy, słowni, cieleśni. Szkice o współczesnej polskiej poezji (1988), Dialog i represja. Antynomie psychoanalizy Zygmunta Freuda (1995), Freuda sen o kulturze (1996), Granice rozumienia i interpretacji. O hermeneutyce Hansa-Georga Gadamera (2004), Zagadka „drugiej płci”. Spory wokół różnicy seksualnej w psychoanalizie i w feminizmie (2006), Okruchy Psychoanalizy (2007), Dylematy demokracji (2015), Psychoanalytische Brocken. Philosophische Essays (2016), Psychoanaliza – ziemia obiecana? (2016).


Prowadzenie spotkania: Krzysztof Siwczyk