XXXII OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI IM. RAFAŁA WOJACZKA

INSTYTUT MIKOŁOWSKI

OGŁASZA

XXXII OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI

IM. RAFAŁA WOJACZKA

 

 

 

 

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu trzech niepublikowanych wcześniej wierszy w czterech egzemplarzach, opatrzonych godłem, z dołączoną kopertą - posiadającą takie samo godło - zawierającą dane autora (imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, adres e-mailowy) i odcinek wpłaty 30 PLN na konto Instytutu Mikołowskiego (Mikołowski Bank Spółdzielczy: 33 8436 0003 0000 0000 1573 0001) za jeden zestaw - stanowiący podstawę uczestnictwa w konkursie -  do dnia 26 kwietnia 2024 r. (liczy się data stempla pocztowego), na adres:

Instytut Mikołowski
ul. Konstytucji 3 Maja 18
43 – 190 Mikołów

 

Ogłoszenie wyników konkursu i przyznanie nagród (1800 PLN do podziału) nastąpi 10 maja 2024 r. o godz. 18:30 w siedzibie Instytutu Mikołowskiego.

Jurorami tegorocznej edycji konkursu będą:

Lucyna Skompska (przewodnicząca), Piotr Gajda i Przemysław Owczarek.

 

Dodatkowych informacji udziela się pod nr tel.: 698 718 953 lub adresem e – mailowym: instytutmik@poczta.onet.pl