XXV OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI im. Rafała Wojaczka

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu trzech niepublikowanych wcześniej wierszy w czterech egzemplarzach,

opatrzonych godłem, z dołączoną kopertą, posiadającą takie samo godło,

zawierającą dane autora (imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, adres e-mailowy),

i odcinek wpłaty 30 PLN na konto Instytutu Mikołowskiego

(Mikołowski Bank Spółdzielczy: 33 8436 0003 0000 0000 1573 0001),

za jeden zestaw - stanowiącej podstawę uczestnictwa w konkursie -

do dnia 8 maja 2017 r. (liczy się data stempla pocztowego), na adres:

Instytut Mikołowski

ul. Jana Pawła II 8/5

43 – 190 Mikołów


 

Ogłoszenie wyników konkursu i przyznanie nagród (1800 PLN do podziału)

nastąpi 12 maja, 2017 r. o godz. 17:00 w siedzibie Instytutu Mikołowskiego.

 

Jurorami tegorocznej edycji konkursu będą:

Olgerd Dziechciarz, Franciszek Nastulczyk, Marek K. E. Baczewski (Przewodniczący).

 

Dodatkowych informacji udziela się pod nr tel.: (032) 7336193

lub adresem e – mailowym: instytutmik@poczta.onet.pl

 


 

 WERDYKT

 XXV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego

 im. Rafała Wojaczka

 

Instytut Mikołowski

 12 maja 2017

 

 

 Jury w składzie:

Marek Krystian Emanuel Baczewski (przewodniczący), Franciszek Nastulczyk i Olgerd Dziechciarz

na posiedzeniu, które odbyło się 11 maja 2017 roku w siedzibie Instytutu Mikołowskiego,

po zapoznaniu się z 65 zestawami wierszy,

jakie wpłynęły na tegoroczną – jubileuszową – edycję Konkursu,

postanowiło przyznać następujące miejsca:

 

 MIEJSCE I – zestaw wierszy opatrzony godłem Ichigi ichie, którego autorem jest:

PIOTR PIĄTEK (Kołobrzeg).

Nagroda: 1000 PLN

 

MIEJSCE II – zestaw wierszy opatrzony godłem Petrum, którego autorem jest:

PIOTR ZEMANEK (Bielsko-Biała).

Nagroda: 500 PLN

 

MIEJSCE III – zestaw wierszy opatrzony godłem po nich choćby polipy, którego autorem jest:

PATRYK KOSENDA (Kraków).

Nagroda: 300 PLN