Poetyckie Impresje Mikołowskie

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie na wiersz inspirowany dziełem sztuki z kolekcji miasta Mikołów „Poetyckie Impresje Mikołowskie”.
Przez blisko 30 lat plener Impresje Mikołowskie był jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń kulturalnych w Polsce, w którym udział brali co roku wybitni artyści. Dzięki temu powstała kolekcja - będąca własnością miasta Mikołów - licząca ponad 700 prac 207 autorów. Głównie są to prace malarskie, ale również grafika, rysunek i rzeźba, w tym realizacje usytuowane w przestrzeni miejskiej.
Aby przybliżyć tę kolekcję stworzyliśmy stronę www.impresje.mdkmikolow.eu, będącą wirtualnym muzeum oraz bazą informacji o artystach. Intencją konkursu jest poetyckie ożywienie dzieł sztuki. Czekamy na wiersze inspirowane obrazem, grafiką lub rzeźbą z naszych zbiorów, które zostaną wyeksponowane na wystawie i wydrukowane w okolicznościowym katalogu. Wybrane teksty zamierzamy także zaaranżować muzycznie i wydać w formie płyty.
Mamy nadzieję, że dzieła z kolekcji zainspirują artystów pióra. Zdając sobie sprawę, że kontakt ze zdjęciem może nie być wystarczający, wszystkim chętnym umożliwimy bliższe zapoznanie się z oryginałem w umówionej porze po kontakcie telefonicznym z organizatorem – Miejskim Domem Kultury w Mikołowie – tel. 32 226 21 47 w. 48.
Wszystkie szczegóły można znaleźć w poniższym Regulaminie. Na nadsyłane prace czekamy do 30 czerwca 2022 roku.

 

REGULAMIN:
I. ORGANIZATORZY:
1. Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Mikołowie.
2. Współorganizatorami są Instytut Mikołowski im. Rafała Wojaczka oraz Centrum Muzyczne Krawczyka 21
II. CEL KONKURSU:
1. Celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowań malarstwem i poezją, popularyzacja kolekcji sztuki ze zbiorów "Impresji Mikołowskich" oraz strony www.impresje.mdkmikolow.eu, a także promocja miasta Mikołów jako ważnego ośrodka kulturalnego.
III. UCZESTNICY:
1. Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do osób, które najpóźniej w dniu przesłania pracy ukończyły 18. rok życia.
2. Osoba uczestnicząca w konkursie wpłaca 30 zł opłaty wpisowej na konto MDK w Mikołowie (35 84360003 0000 00266864 0001) w tytule przelewu wpisując Poetyckie Impresje Mikołowskie oraz swoje imię i nazwisko.
III. NADSYŁANIE PRAC:
1. Każdy uczestnik może przesłać od jednego do trzech utworów poetyckich.
2. Każdy z utworów powinien być nigdzie niepublikowany i nieprezentowany w innych konkursach.
3. Każdy z utworów powinien być wyraźnie opisany tytułem i autorem dzieła plastycznego, do którego nawiązuje (jednego z dzieł ze strony www.impresje.mdkmikolow.eu) oraz oznaczony godłem tzn. pseudonimem autorskim (nie znakiem graficznym). Godło jest zastępnikiem imienia i nazwiska osoby biorącej udział w konkursie literackim – może to być słowo, zestaw liter bądź cyfr.
4. Każdy utwór należy przekazać w 5 wydrukowanych egzemplarzach formatu A-4.
5. Do nadesłanych prac należy dołączyć zaklejoną kopertę, opisaną godłem. Koperta powinna zawierać wypełnioną kartę konkursową stanowiącą załącznik niniejszego Regulaminu (zawierającą dane o autorze: imię i nazwisko, rok urodzenia, adres zamieszkania, telefon, adres e-mail i zgodę na przetwarzanie danych osobowych) oraz potwierdzenie wykonania przelewu na kwotę 30 zł.
6. Termin nadsyłania utworów upływa do 30.06.2022 r. Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście w godzinach pracy na adres
Miejski Dom Kultury w Mikołowie
ul. Rynek 19
43-190 Mikołów
IV. OCENA PRAC:
1. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które: były publikowane, nagradzane lub prezentowane w innych konkursach poetyckich, nie spełniają wymogów formalnych – np. nie są utworami poetyckimi, nie nawiązują do dzieła sztuki z kolekcji prezentowanej na stronie www.impresje.mdkmikolow.eu, nie spełniają wymogów technicznych określonych w regulaminie (brak godła, brak koperty zawierającej dane o autorze, brak zgody na przetwarzanie danych osobowych), zostaną nadesłane po określonym terminie.
2. W skład jury wejdą: Marta Podgórnik, Konrad Wojtyła, Maciej Melecki, Tymoteusz Bies.
3. Jury przyznaje nagrody finansowe i wyróżnienia oraz zatwierdza wiersze do publikacji oraz zaaranżowania i nagrania na płycie.
4. Wiersze będą oceniane pod względem oryginalności, wartości artystycznej, wartości językowych, związku ze wskazanym dziełem sztuki, możliwości aranżacji muzycznej.
5. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej
6. Uroczyste zakończenie konkursu wraz z wręczeniem nagród i wyróżnień odbędzie się w terminie ustalonym przez organizatora i przekazanym w formie mailowej lub telefonicznej wszystkim uczestnikom. Organizator nie zwraca kosztów przyjazdu i pobytu w Mikołowie.
7. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
8. Komisja konkursowa może nie przyznać żadnej nagrody.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych prac w materiałach promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych i materiałach prasowych oraz w Internecie. Prawo to organizator zastrzega sobie na wszystkie przyszłe lata, tak aby bez dodatkowych zezwoleń mógł zaprezentować wybrane prace w przyszłych publikacjach drukowanych lub elektronicznych. W związku z publikacją drukowaną lub elektroniczną nie jest przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie.
V. AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE I PRAWA AUTORSKIE:
1. Przystępując do konkursu poprzez dostarczenie deklaracji uczestnictwa w konkursie oraz prac uczestnik oświadcza, że:
a) jest autorem wszystkich zgłoszonych wierszy i posiada do nich prawa autorskie;
b) złożone prace nie naruszają praw, w tym praw autorskich majątkowych oraz innych praw wyłącznych, osób trzecich;
2. Wyłączną odpowiedzialność za naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa do korzystania oraz praw osobistych i majątkowych osób trzecich w wykonaniu zadania konkursowego, ponosi uczestnik.
3. Uczestnik przenosi na organizatora nieodpłatnie prawa majątkowe do korzystania ze zgłoszonych prac konkursowych w celu przeprowadzenia konkursu w tym wyłonienia zwycięzcy oraz do wykorzystania prac w całości lub w części/fragmentach.
Organizator nabywa w/w prawa w celu wykorzystania pracy konkursowej w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji wraz z podaniem imienia i nazwiska autora pracy:
a) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia na wszystkich nośnikach dźwięku i obrazu;
c) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których pracę utrwalono;
d) wprowadzenia do obrotu;
e) wprowadzania do pamięci komputera oraz sieci Internet;
f) publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie i odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
g) najmu i dzierżawy;
h) nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz reemisji i retransmisji;
4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń regulaminu organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu zgłoszenia uczestnika w konkursie.
VI OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. [zwanego dalej RODO] organizator informuje, iż:
1. Administratorem danych zawartych na formularzu zgłoszenia do konkursu jest organizator konkursu tj. MDK w Mikołowie, [43-190] Mikołów ul. Rynek 19. Dane kontaktowe: telefon +48 [32] 226 21 47, e-mail: sekretariat@mdkmikolow.eu.
2.Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw osób, których dane dotyczą można się kontaktować na adres e-mail iodo@mdkmikolow.eu lub korespondencyjnie na dane adresowe administratora z dopiskiem „dla IOD”.
3. Celem przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu jest możliwość wzięcia udziału w konkursie oraz podejmowanie przez organizatora działań związanych z realizacją i przebiegiem konkursu w tym publikacja informacji o laureatach i osób wybranych, zgodnie z regulaminem. Celem przetwarzania są również działania promocyjno-informacyjne i podejmowane działania statutowe organizatora polegające na publikowaniu prac konkursowych i ich autorów lub laureatów konkursu w mediach i prasie w formie zdjęcia, fotorelacji, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a) w zawartym w formularzu Deklaracji uczestnictwa w konkursie zgoda [art. 6 ust. 1 lit a RODO] uczestnika;
b) zgoda [art. 6 ust. 1 lit a RODO] uczestnika pełnoletniego na podanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska laureata oraz uczestnika wyróżnionego lub wybranego autora pracy;
c) w przypadku wyrażenia zgody na upublicznienie, wykorzystanie wizerunku uczestnika konkursu podstawa prawną będzie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r..
d) zawartych w protokole po konkursowym [imiona i nazwiska laureatów oraz uczestników wyróżnionych] jest obowiązek prawny nałożony na administratora w zakresie prowadzenia dokumentacji i jej archiwizowaniu [art. 6 ust.1 lit c RODO];
e) w prowadzonej przez administratora ewidencji zgód zawierającej imiona i nazwiska uczestników jest usprawiedliwiony interes administratora [art. 6 ust. 1 lit f RODO];
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i dotyczy podania tylko tych danych, które są niezbędne do umożliwienia zorganizowania i przeprowadzenia konkursu, powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród oraz związanych z przetwarzaniem danych w związku z prowadzoną działalnością określoną statutem. Brak podania wymaganych danych uniemożliwi wzięcie udziału w konkursie.
6. Przechowywanie danych osobowych:
a) dane imię, nazwisko laureatów konkursu i osób wyróżnionych zamieszczone w protokole pokonkursowym, a także dane [imię i nazwisko, wiek, rok urodzenia] na formularzu Deklaracji zgłoszenia uczestnictwa będą przechowywane zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach [Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.] tj. przez czas określony w tych przepisach;
b) dane kontaktowe na formularzu Deklaracji uczestnictwa w konkursie lub inne dane, których cel przetwarzania ustał po zakończeniu konkursu będą przetwarzane do czasu rozstrzygnięcia konkursu, ogłoszenia wyników, wręczenia nagród oraz podania informacji publikacji pokonkursowej, a następnie zostaną usunięte [zanonimizowane] po 30 dniach licząc od dnia przekazania informacji o publikacji pracy;
c) w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody będą one przetwarzane do czasu jej wycofania, chyba, że administrator dokona wcześniej usunięcia tych danych na skutek ustania ich celu przetwarzania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
d) w zakresie dokonania płatności zgodnie z warunkami regulaminu przez okres 3 lat.
7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z którymi administrator danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 RODO np. w zakresie obsługi IT, obsługi teleinformatycznej, pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych lub inne działające na odrębnych przepisach prawa jak organy kontrolne, nadzorcze czy audytowe jeśli wykażą interes prawny do dostępu do tych danych.
8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz do otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania [poprawiania] swoich danych, uzupełnienia, uaktualnienia i ich usunięcia w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz prawo ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgodzie, osobie, która ją wyraziła przysługuje prawo do wycofanie zgody w każdym czasie bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W celu zgłoszenia realizacji swoich praw można skorzystać z gotowych wniosków realizacji praw osób dostępnych na stronie internetowej w zakładce RODO lub sporządzić własny wniosek i przesłać go na dane podane w pkt. 1 lub 2 klauzuli lub dostarczyć osobiście do siedziby MDK.
9. Osobie, której dane dotyczą w związku z niezgodnym przetwarzaniem jej danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi bezpośrednio do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych [dane kontaktowe do UODO: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl, infolinia 606-950-000].
10. Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyjątkiem sytuacji, gdy organizator konkursu pozyska zgodę na ich podanie w mediach społecznościowych. Wówczas dane będą przekazywane poza kraje UE.
11. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
Deklaracja uczestnictwa w konkursie na wiersz inspirowany dziełem sztuki z kolekcji miasta Mikołów „Poetyckie Impresje Mikołowskie” i oświadczenie wyrażenia zgody
Imię i nazwisko uczestnika konkursu:
Tel. kontaktowy:
E-mail:
Adres zamieszkania:
Rok urodzenia:
W przypadku wyrażenia zgody należy zaznaczyć kwadrat w sposób jednoznaczny wstawiając znak [X]. Brak zaznaczonego kwadratu oznacza brak wyrażonej zgody.
1. Zgodnie z art. 6 ust. 1, lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku ja niżej podpisany uczestnik konkursu do celów związanych z organizacją, przebiegiem konkursu organizowanego przez MDK w Mikołowie i jego rozstrzygnięciem w tym kontaktu ze mną jako laureatem konkursu:
Wyrażam zgodę na moje uczestnictwo w/w Konkursie i tym samym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w Deklaracji uczestnictwa w konkursie. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych [imię, nazwisko] pod opublikowaną pracą konkursową jako autora pracy, laureata, uczestnika wyróżnionego w niniejszym konkursie: na stronie www.mdkmikolow.eu, www.impresje.mdkmikolow.eu i www.gazetamikolowska.eu oraz w prasie lokalnej (Gazeta Mikołowska);
na stronie FB fanpage MDK w Mikołowie; 2. Zgodnie z art. 6 ust. 1, lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz z art. 81 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. ja niżej podpisany uczestnik konkursu dla celów promocyjno-informacyjnych oraz prowadzonych działań statutowych przez MDK w Mikołowie polegających na publikowaniu prac konkursowych i ich autorów, laureatów, uczestników konkursu w mediach i prasie w formie zdjęcia, fotorelacji.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych, telewizyjnych i nagrań wideo w związku z udziałem w konkursie:
na stronie https://www.mdkmikolow.eu/pl/ i http://www.gazetamikolowska.eu/ oraz w prasie lokalnej Gazety Mikołowskiej;
na stronie FB fanpage MDK w Mikołowie;
……..………………………… ……….………………….…………………..
Miejscowość, data Podpis uczestnika
1. Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne, a praca konkursowa przesłana do konkursu jest wynikiem samodzielnej pracy autora. Autorowi przysługują wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do pracy konkursowej i nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich.
2. Jako autor pracy konkursowej udzielam przeniesienia nieodpłatnie prawa autorskiego do korzystania ze zgłoszonej w ramach konkursu pracy konkursowej i do jej wykorzystania na zasadach opisanych w regulaminie konkursu przez MDK w Mikołowie.
3. Oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o prawie wycofania zgody w dowolnym momencie w przypadku, gdy przetwarzanie obywa się na podstawie wyrażonej zgody bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
4. Oświadczam, iż zapoznałam/em się z treścią Regulaminu konkursu i go akceptuję.
Informacja: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych uczestników konkursu znajduje się na stronie w Regulaminie konkursu opublikowanym na stronie internetowej https://www.mdkmikolow.eu/pl/ oraz dostępnym w siedzibie MDK.
W klauzuli opisany został sposób wycofania zgody w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na jej podstawie oraz inne prawa, które przysługują osobie, której dane osobowe przetwarza MDK w Mikołowie w związku z organizacją konkursu.
……..………………………… ……….………………….…………………..
Miejscowość, data Podpis uczestnika