XXVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rafała Wojaczka

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że przyjmujemy wiersze na XXVIII OKP im. Rafała Wojaczka w terminie niezmienionym (do 1.05.2020),
natomiast, ze względu na wiadomy czas pandemii, przeniesieniu ulega termin ogłoszenia wyników Konkursu.
Ogłoszenie werdyktu Jury w siedzibie Instytutu Mikołowskiego nastąpi w okresie, kiedy będzie już możliwe organizowanie spotkań w instytucjach kultury.
O dokładnej dacie poinformujemy w odpowiednim czasie.  
Instytut Mikołowski

 


 

XXVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki

 im. Rafała Wojaczka

 

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu trzech niepublikowanych wcześniej wierszy w czterech egzemplarzach, opatrzonych godłem, z dołączoną kopertą (posiadającą takie samo godło) zawierającą: dane autora (imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, adres e-mailowy), i odcinek wpłaty 30 PLN na konto Instytutu Mikołowskiego (Mikołowski Bank Spółdzielczy: 33 8436 0003 0000 0000 1573 0001) za jeden zestaw - stanowiącej podstawę uczestnictwa w konkursie - do dnia 1 maja 2020 r. (liczy się data stempla pocztowego),

na adres:

Instytut Mikołowski

ul. Konstytucji 3 Maja 18

43-190 Mikołów

 

 

Ogłoszenie wyników konkursu i przyznanie nagród (1800 PLN do podziału) nastąpi 8 maja 2020 r. o godz. 18:30

w siedzibie Instytutu Mikołowskiego.

 

Jurorami tegorocznej edycji konkursu będą: Jacek Bierut (przewodniczący), Piotr Gajda i Arkadiusz Kremza.

 

Dodatkowych informacji udziela się pod nr tel.: 698 718 953

lub adresem e-mailowym: instytutmik@poczta.onet.pl